secretlly

77 tekstów – auto­rem jest sec­ret­lly.

Żyj i wal­cz o to, co czy­ni Cię szczęśliwym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 lutego 2014, 19:01

Miałam obu. Te­raz nie mam ni­kogo i jest mi z tym cho­ler­nie źle. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 lipca 2013, 12:24

Życie składa się z se­rii chwil, a wszys­tkie zgro­madzo­ne są w tej jed­nej - zwa­nej życiem.

NIG. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 maja 2013, 17:44

Szczerze to można tyl­ko nienawidzić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 maja 2013, 23:06

Naj­bar­dziej ra­nią ci, którzy są najbliżej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2013, 20:48

Ból prze­mija, ale bliz­ny zostają. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 maja 2013, 16:38

Dziękuję za to, co dla mnie ro­bisz mi­mo dzielących nas ki­lometrów. Dziękuję, że mi­mo wszys­tko zaw­sze mogę na Ciebie liczyć. Dziękuję za wszys­tkie wspólne chwi­le, te dob­re i złe. Dziękuję, że wie­rzysz we mnie wte­dy, gdy sa­ma wątpię i umac­niasz na­wet gdy mam wiarę. A naj­bar­dziej dziękuję za to, że jes­teś. I nie proszę byś zos­tała, bo wiem, że zaw­sze będziesz, przyjaciółko. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 maja 2013, 23:09

Dob­rze jest być po­moc­nym in­nym, ale cza­sem war­to pos­ta­wić na pier­wszym miej­scu siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 maja 2013, 13:35

Można stoczyć wiele bi­tew, ale naj­większą walkę od­by­wa się z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 maja 2013, 21:35

Można nie ujaw­niać uczuć, ale to nie znaczy, że ich nie ma. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 kwietnia 2013, 21:15
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

secretlly

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność